Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
5393
Gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – reëel risico op ernstige schade – uitsluiting – genocide – leidende functie binnen politieke partij

Het loutere lidmaatschap van het MDR impliceert geen deelname aan de genocide. Niettemin vormt de omstandigheid dat men een leidende functie bekleedde binnen een van de partijen die verantwoordelijk was voor het in gang zetten van de genocide, een voldoende reden om een verantwoordelijkheid te veronderstellen inzake de gepleegde misdrijven, zelfs al is dit vermoeden weerlegbaar.