Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
6445
Aanvraag art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - Congolese ouder van Belgisch kinderen - onontvankelijk - toelichting DVZ betreffende de toepassing van art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet - schending formele motiveringsplicht - schending art. 8 EVRM

Hoewel de toelichting betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet slechts een commentaar is bij een wettelijke bepaling en deze toelichting de draagwijdte van de wet nooit kan wijzigen, vormt het niettemin een richtlijn voor de behandeling van aanvragen artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet. Door in zijn beslissing te stellen dat de omstandigheid dat men twee Belgische kinderen heeft geen automatische toegang geeft tot een verblijfsrecht en geen buitengewone omstandigheid uitmaakt, zonder te refereren naar de toelichtingsnota, waarvan hij het bestaan moest kennen, of zonder uit te leggen waarom hij er geen toepassing van gemaakt heeft, heeft de verweerder zijn verplichting tot formele motivering niet nageleefd, noch zijn beslissing geldig gemotiveerd vanuit het oogpunt van artikel 8 EVRM.