Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
7425
Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet - ouder ten laste - weigering - aanvraag in het Frans - weigering in het Nederlands - schending artikel 41 § 1 gecoöordineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken - vernietiging

De Raad merkt op dat verzoekers een vestigingsaanvraag indienden in de Franse taal in de randgemeente Wemmel en dat het bestuur bijgevolg, in toepassing van het artikel 41, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken, een beslissing diende te nemen in de Franse taal. Gelet op het feit dat deze taalwetgeving van openbare orde is, dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ambtshalve vast te stellen dat de bestreden beslissingen, die in de Nederlandse taal zijn opgesteld, in strijd zijn met het artikel 41, § 1, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in de bestuurszaken.