Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
8433
Cubaanse onderdaan - aanvraag tot machtiging verblijf onontvankelijk – BGV – buitengewone omstandigheid – schending bewijskracht geschreven stukken is algemeen rechtsbeginsel – schending materiële motiveringsplicht is algemeen beginsel van behoorlijk bestuur – verwijzing naar wettelijke of reglementaire bepaling niet vereist – middel verzoekster behoorlijk onderbouwd – bestreden beslissing vernietigd – BGV vernietigd

De bestreden beslissing stelt dat verzoekster terug naar Cuba dient te gaan om haar aanvraag in te dienen, gezien zij niet over een permanente domicilie beschikt in België. Een attest van het Cubaanse consulaat geeft echter duidelijk aan dat het voorleggen van een geldige verblijfstitel onontbeerlijk is voor verzoekster om naar Cuba te kunnen reizen. Gezien zij dit niet heeft, verkeert zij in de onmogelijkheid om terug te keren naar Cuba om daar haar visumaanvraag in te dienen.