Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
8905
Aanvraag tot vestiging – artikel 40 Vreemdelingenwet – weigering – openbare orde – strafrechtelijke veroordelingen – artikel 8 EVRM – actueel gevaar – gebrekkige motivering - vernietiging

Door de vestiging te weigeren aan verzoeker als echtgenoot van een Belg, enkel en alleen op basis van veroordelingen en feiten, zonder aan te geven of zijn persoonlijk gedrag een werkelijk, actueel en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving op de datum van de bestreden beslissing, en zonder rekening te houden met zijn privé en familiale belangen, heeft de verwerende partij zijn beslissing niet geldig en voldoende gemotiveerd, in het bijzonder in het licht van artikel 8 EVRM zoals beschermd in de rechtspraak van het Hof van Justitie.