Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
9097
Aanvraag art 9ter Vw - onontvankelijk - geen bewijs identiteit - KB 17/05/07 - nationaal paspoort of identiteitskaart - toevoeging voorwaarde art 9ter Vw - voorbereidende werken - advies RvS - geen toevoeging voorwaarde - precisering art 9ter Vw - vrijstelling IDdoc - onmogelijkheid om ID te bekomen - Kosovaar met Servische nationaliteit - attest ambassade - onmogelijkheid om Servisch paspoort te bekomen - erkende staatloze - automatische onmogelijkheid - art 3 EVRM - absolute bescherming - grond van de aanvraag - medische redenen - geen onderzoek naar grond van de aanvraag - verwerping beroep