Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
10.791
Aanvraag gezinshereniging (oud) art. 40 Vreemdelingenwet – echtgenote van een Belg – weigering – relatieverslag – geen gezinscel - relatieverslag niet betekend aan verzoekster - schending formele motiveringsplicht - vernietiging

Het enige motief van de bestreden beslissing “uit het relatieverslag van de politie blijkt dat er ernstige twijfels zijn omtrent de relatie tussen beide echtelieden” is geen afdoende motivering in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen