Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
25.346
Afghaanse asielzoeker – Dublinverordening – overname door Griekenland – termijn waarbinnen overdracht moet plaats vinden – art. 18 Dublinverordening – uitdrukkelijke aanvaarding overnameverzoek na 2 maanden – overdracht niet binnen verplichte termijn – schending art. 19 Dublinverordening – vernietiging

Uit artikel 19 van verordening nr. 343/2003 volgt dat de overdracht van verzoekers diende plaats te vinden uiterlijk binnen een termijn van zes maanden vanaf de aanvaarding van het overnameverzoek en in casu derhalve voor 10 augustus 2008. Verweerder ging evenwel pas over tot het nemen van de bestreden beslissingen op 3 oktober 2008, zodat dient te worden vastgesteld dat de overname van verzoekers niet heeft plaatsgevonden binnen de in de verordening nr. 343/2003 vastgestelde termijn. Uit het administratief dossier blijkt verder dat verzoekers zich regelmatig hebben aangediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken, zoals hen werd verzocht. Op grond van artikel 19 van de verordening nr. 343/2003 dient derhalve te worden besloten dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van verzoekers' asielaanvragen op 3 oktober 2008 niet langer berustte bij de Griekse autoriteiten. De bestreden beslissingen, waarin wordt besloten dat de Griekse overheden verantwoordelijk zijn voor de ingediende asielverzoeken, schenden bijgevolg het artikel 19 van de verordening nr. 343/2003.