Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
25.960
Afghaans asielzoeker – eerdere asielaanvraag in Griekenland – Dublinverordening – verzoek tot overname – geen reactie – stilzwijgende toestemming – bijlage 26quater – schorsingsberoep in uiterst dringende noodzakelijkheid – omzetting door Griekenland van richtlijnen 2003/9/EG, 2004/83/EG en 2005/85/EG – rapport Clandestino – brief UNHCR aan minister van asiel en migratie – rapport mensenrechtencommissaris - geen schriftelijke garanties – schending zorgvuldigheidsbeginsel - schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

Gelet op de twee recente rapporten en de brief van het UNHCR die verzoeker aanhaalt en betrekt op zijn eigen situatie, en gelet op de omstandigheid dat de advocaat van verzoeker tweemaal een schrijven heeft gericht tot de Dienst Vreemdelingenzaken met daarin ondermeer het uitdrukkelijk verzoek om de soevereiniteitsclausule toe te passen, kan op het eerste gezicht worden aangenomen dat in casu het zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden door verzoeker over te dragen naar Griekenland zonder dat de Griekse overheid garanties heeft gegeven dat verzoeker in Griekenland toegang zal hebben tot de asielprocedure.