Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
26.294
Niet-begeleide minderjarige – asielaanvraag afgewezen – aanvraag verblijfstitel – bevel tot terugbrenging – annulatieberoep bij RvV – omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van NBMV – geen onderzoek naar duurzame oplossing – schending motiveringsplicht – principe van behoorlijk bestuur – manifeste beoordelingsfout – vernietiging

De voogd van verzoeker richtte een schrijven aan de verwerende partij met het verzoek om een verblijfstitel af te leveren aan zijn pupil overeenkomstig de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De Raad betreurt dat in casu geen gevolg werd verleend aan dit schrijven door de verwerende partij. Nergens uit de analyse van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij stappen ondernam om te zoeken naar de meest geschikte duurzame oplossing voor verzoeker. Er is in casu schending van de motiveringsplicht, het principe van behoorlijk bestuur en er werd een manifeste beoordelingsfout begaan