Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
28.475
Aanvraag gezinshereniging in functie van Belgische echtgenote – beslissing tot beëindiging verblijfsrecht met BGV – annulatieberoep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - artikel 42 quater VW – negatief advies parket – huwelijk niet nietig verklaard door rechtbank van eerste aanleg – louter vermoeden van schijnhuwelijk volstaat niet – bestreden beslissing wordt vernietigd

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 42quater VW en deze juridische grondslag wordt feitelijk onderbouwd met het advies van de procureur des Konings. Dit is kennelijk onredelijk gelet op het feit dat de beëindiging van een reeds toegekend verblijfsrecht op grond van artikel 42quater VW slechts mogelijk is in de in deze bepaling opgesomde gevallen en dat, met betrekking tot een schijnhuwelijk waarvan sprake in de bestreden beslissing, slechts een door de rechtbank van eerste aanleg nietig verklaard schijnhuwelijk aan de voorwaarden van artikel 42quater VW voldoet en een louter vermoeden van schijnhuwelijk aldus niet volstaat. De bestreden beslissing wordt vernietigd