Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
28.675
Weigering verblijf - artikel 52 VW - geen hoorplicht - toepassingsgebied richtlijn 2004/38 - daadwerkelijk beroep - standaardmotivering voldoende - bevoegdheid ambtenaar gemeente - uitdrukkelijk beslissing delegatie nodig - beslissing vernietigd

Inzake de administratieve beslissingen die genomen worden in toepassing van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is de hoorplicht niet van toepassing. De procedurele waarborgen zoals voorzien in richtlijn 2004/38 kennen een directe werking op de begunstigden van deze richtlijn, doch kan de richtlijn niet ingeroepen worden door verzoekster die geen begunstigde is: immers vraagt zij gezinshereniging aan met een Belgische onderdaan en ontbreek zodoende het grensoverschrijdend aspect. Sinds de omzetting van de richtlijn in de nationale wetgeving werd bovendien reeds geoordeeld door de Raad van State, afdeling wetgeving, dat het rechterlijk beroep dat kan worden ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, beantwoordt aan de vereisten van daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13 EVRM. De omstandigheid dat het beroep dat door EU onderdanen en hun familieleden kan worden ingesteld, automatisch een schorsende werking heeft, kan niet leiden tot enige vorm van discriminatie vermits het een verschil in behandeling betreft in materies waar de Europese Unie en de individuele landen over eigen bevoegdheden beschikken.Het feit dat de bestreden beslissing stereotiep is en niet bevat of verzoekster stukken heeft binnengebracht, betekent niet dat de beslissing niet naar behoren zou gemotiveerd zijn. Conform artikel 64, §1 van het gemeentedecreet is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap, tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. In casu is er geen dergelijke machtiging voor handen terwijl artikel 126 van de nieuwe Gemeentewet, noch artikel 1, §1 van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 een grondslag biedt om beslissingen aangaande weigeringen van verblijf met BGV te ondertekenen. Delegatie van bevoegdheid dient steeds expliciet te zijn en kan niet impliciet worden afgeleid uit een wettelijke bepaling. De betrokken gemeenteambtenaar was bijgevolg niet bevoegd de bestreden beslissing te ondertekenen, zodat tot vernietiging ervan wordt beslist.