Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
28.804
Afghaans asielzoeker – Dublin verordening – overname door Griekenland – weigering van verblijf met BGV – beroep in uiterst dringende noodzakelijkheid – zorgwekkende situatie van asielzoekers in Griekenland – geen garanties op behandeling asielaanvraag in Griekenland – gebrekkige effectiviteit van de normen die de bescherming van asielzoekers vastleggen – ernstig middel – moeilijk te herstellen ernstig nadeel – schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid

De Raad stelt vast dat verzoeker gevolgd kan worden in zijn stelling dat de bestreden beslissing bijzonder summier gemotiveerd is in vergelijking met het schrijven van zijn raadsvrouw. Het kwam de gemachtigde van de minister toe afdoende te antwoorden op de door de raadsvrouw van verzoeker aangehaalde argumenten die betrekking hebben op de gebrekkige toegang tot en kwaliteit van de asielprocedure alsook op de gebrekkige opvang van asielzoekers in Griekenland. De bestreden beslissing lijkt niet deugdelijk gemotiveerd. In de mate dat de verwerende partij geen garanties heeft gekregen van de Griekse autoriteiten inzake toegang tot de asielprocedure en opvang en in haar beslissing niet heeft geantwoord op de door verzoeker aangehaalde argumenten betreffende de gebrekkige effectiviteit van de aangehaalde internationale en Europese normen die de bescherming van de asielzoekers vastleggen, is de Raad van oordeel dat in casu het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is aangetoond