Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
29.049
Asielzoeker uit Iran – vijfde asielaanvraag – bevoegdheid DVZ – geen nieuwe elementen – Vreemdelingenwet art. 51/8 (niet – inoverwegingname nieuwe asielaanvraag) – beroep tot nietigverklaring verworpen – vordering tot schorsing verworpen

Verzoeker stelt beroep in tegen de beslissing tot weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag en voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 48/4, 51/8 en 62 van de Vreemdelingenwet. De Raad oordeelt dat verzoeker geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden, aanvoert.