Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
29.861
EU-buger – aanvraag tot vestiging – beslissing tot weigering van vestiging met BGV – schending openbare orde – strafrechtelijke veroordeling – art. 43 Vreemdelingenwet – gevaar openbare orde niet onderzocht – bestreden beslissing vernietigd – vordering tot schorsing zonder voorwerp

Verzoeker, die de Nederlandse nationaliteit heeft, dient een aanvraag tot vestiging in. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken neemt een beslissing tot weigering van de vestiging met bevel om het grondgebied te verlaten. Overeenkomstig art. 43 van de Vreemdelingenwet kan het verblijf aan een Nederlandse werknemer in België geweigerd worden om redenen van openbare orde, van openbare veiligheid of van volksgezondheid. In casu heeft de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken geoordeeld dat verzoekende partij effectief een gevaar uitmaakt voor de openbare orde aangezien hij veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens mensenhandel. Gelet op art. 43 van de Vreemdelingenwet volstaat het loutere bestaan van een strafrechtelijke veroordeling evenwel niet om te motiveren dat een burger van de Unie een gevaar vormt voor de openbare orde. De maatregelen van openbare orde moeten uitsluitend gegrond zijn op het persoonlijk gedrag van betrokkene. De verwerende partij heeft geenszins het persoonlijk gedrag van verzoekende partij onderzocht en heeft zich er mee vergenoegd te verwijzen naar een oude strafrechtelijke veroordeling om te motiveren dat verzoekende partij een gevaar uitmaakt voor de openbare orde. Artikel 43 van de Vreemdelingenwet werd geschonden. De bestreden beslissing wordt vernietigd