Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
30.836
Wettelijke samenwoning met een Belg - aanvraag gezinshereniging – weigering – geen bewijs duurzame en stabiele relatie – art. 40ter Vw. – art. 3 KB van 7 mei 2008 – correcte feitenvinding – informatieplicht gemeente – geen informatieplicht - zorgvuldigheidsplicht – geen schending

Het komt aan de vreemdeling die zich op een verblijfsrecht in functie van een Belgische partner wenst te beroepen toe om, met alle middelen van recht, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 aan te tonen. De vrijheid inzake de bewijsregeling sluit evenwel niet uit dat de gemachtigde van de minister van Migratie- en asielbeleid de bewijswaarde van de voorgelegde overtuigingsstukken beoordeelt. Bij de aanvraag legde verzoeker zoals reeds gesteld één stuk voor, namelijk de verklaring van wettelijke samenwoning. Het getuigt bijgevolg van een correcte feitenvinding dat de gemachtigde van de minister heeft geoordeeld dat verzoeker niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van tenminste één jaar met zijn partner omdat verzoeker geen bewijs aanbrengt dat hij en zijn partner ononderbroken hebben samengeleefd vóór de aanvraag, of dat zij elkaar ten minste twee jaar kennen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben en hierbij verwijst naar de criteria bepaald door artikel 3 van het KB van 7 mei 2008. In de mate waarin verzoeker aanvoert dat het bestuur hem had moeten inlichten van het criterium 'elkaar sedert minstens twee jaar kennen en elkaar in deze periode drie maal ontmoet hebben en deze ontmoetingen in totaal vijfenveertig of meer dagen betreffen' zoals voorzien in artikel 3 van het KB van 7 mei 2008, merkt de Raad op dat verzoeker zichzelf kon informeren en dat het aan hem toekomt om, met alle middelen van recht, het duurzaam en stabiel karakter van de relatie, zoals gedefinieerd in artikel 3 van het KB van 7 mei 2008 aan te tonen. De omstandigheid dat de gemeente hem op het moment van de aanvraag bepaalde informatie heeft verschaft, doet hieraan geen afbreuk en doet alleszins geen afbreuk aan de wettigheid van de bestreden beslissing, die steunt op de stukken van het administratief dossier. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet w