Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
36.370
Aanvraag 9 bis Vw - onontvankelijk - geen buitengewone omstandigheden - psychologische problemen - verwijzing naar procedure 9ter Vw - geen medisch attest - onderzoeken als ontvankelijkheidsvoorwaarde - geen voldoende motivering - beroep gegrond

Verzoeker brengt een aantal redenen naar voor als buitengewone omstandigheden teneinde de aanvraag tot machtiging van verblijf in België in te dienen op grond van artikel 9bis Vw. Onder meer worden psychologische problemen aangehaald, geattesteerd door een psycholoog, betrekking hebbende op angsten omwille van het verlaten van een land waarmee hij nauw verbonden is, en het gescheiden worden van de familie. DVZ beschouwt deze psychologische problemen als zijnde van medische aard en verwijst naar de toepasselijke procedure op grond van artikel 9ter Vw. Evenwel heeft verzoeker deze psychologische problemen niet ingeroepen als een medische reden, doch enkel als een buitengewone omstandigheid, terwijl de attesten van de psychologen niet als medische attesten kunnen beschouwd worden in het kader van de ontvankelijkheidsvoorwaarden conform artikel 9te Vw. De motivering is dan ook niet voldoende nu de psychologische attesten niet onderzocht werden in het kader van de buitengewone omstandigheden. De beslissing wordt vernietigd