Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
36.714
Voorwaardelijk verblijf familielid EU-burger – geen gezamenlijke vestiging meer – beëindiging verblijfsrecht – DVZ had kennis van indicaties huislijk geweld – niet vermeld in motivering bestreden beslissing – mogelijke toepassing art. 42quater § 4, 4° Vreemdelingenwet –schending motiveringsplicht - vernietiging

De verwerende partij geeft duidelijk te kennen dat zij kennis had van de eventuele problematiek van slagen en verwondingen binnen het gezin van verzoekster. Toch heeft zij nagelaten in de bestreden beslissing ook maar enig motief aan deze problematiek te wijden, terwijl deze eventueel kan leiden tot de toepassing van artikel 42quater, §4, 4," van de Vreemdelingenwet, dat stelt dat "onder voorbehoud van het bepaalde in §5 het in §1, eerste lid, 4", bedoelde geval niet van toepassing (is) indien: hetzij bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel40bis, §2, eerste lid, 1" en 2", het slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. " De motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen is derhalve geschonden.