Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
37.011
Asielzoeker – CGVS – gegronde vrees voor vervolging – uitsluiting – art. 57/6, eerste lid, 5° Vreemdelingenwet – beroep RvV – profiel niet aannemelijk – geen actuele vrees voor vervolging – onderzoek uitsluiting overbodig

De Raad besluit dat verzoeker zijn profiel van collaborateur niet aannemelijk heeft gemaakt Er kan in hoofde van verzoeker geen actuele vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking genomen worden. Gelet op wat voorafgaat, is het in casu overbodig om verzoekers asielaanvraag verder te onderzoeken en te beoordelen in functie van de toepassing van de uitsluitingsgronden voorzien door artikel 1, F van het Verdrag van Genève.