Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
40.069
Koerdische asielzoeker uit zuid-oost Turkije – weigering – beroep RvV – nieuwe elementen – Turkse documenten – geen vertaling – art. 8 Procedurereglement – inoverwegingname in mate van begrijpbaarheid – verschillende familieleden erkend als vluchteling in verschillende Europese landen – lid van familie gekend voor strijd voor de Koerdische zaak – CEDOCA – situatie in zuid-oost Turkije verergerd – erkenning als vluchteling

Krachtens artikel 8 van het Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is de Raad niet verplicht om documenten niet in overweging te nemen om reden dat ze in een andere taal opgesteld zijn dan de proceduretaal, zonder vergezeld te zijn van een eensluidende vertaling. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker komt uit een familie die strijdt voor de Koerdische zaak en waarvan verschillende familieleden erkend zijn als vluchteling in verschillende Europese landen. Niettegenstaande het belang van de persoonlijke politieke activiteiten van verzoeker, is het aannemelijk dat hem politieke activiteiten voor de Koerdische zaak en vijandigheid ten aanzien van de Turkse overheid aangewreven zullen worden omwille van zijn familie. Uit een CEDOCA document van april 2009 blijkt dat de veiligheidssituatie in zuid-oost Turkije verergerd is. Deze situatie kan zijn vrees voor vervolging versterken.