Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
50.390
Aanvraag art. 9ter Vw. – aanvraag ingediend tijdens verblijf in gesloten centrum in grensgebied – transitzone luchthaven - vreemdeling verblijft niet op het grondgebied – aanvraag verworpen – beroep RvV – RvS 21 januari 2002, nr. 102.722 - transitzone luchthaven maakt deel uit van Belgisch grondgebied – juridische fictie – zelfde rechten als vreemdeling op grondgebied in onwettig verblijf – volheid van bevoegdheid van Belgische overheid - manifeste appreciatiefout – vernietiging

De Raad bevestigt dat de transitzone van de luchthaven effectief deel uitmaakt van het Belgische grondgebied, dit is expliciet opgenomen in het arrest 102.722 van 21 januari 2002 van de Raad van State. In deze transitzone kan de vreemdeling in casu verzoeker dezelfde rechten putten die ook van kracht zijn op vreemdelingen die verblijven op het Belgische grondgebied. De Raad stelt vast dat in geen geval verzoeker de mogelijkheid om een aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet kan worden geweigerd. De Raad oordeelt dat verwerende partij een manifeste beoordelingsfout heeft gepleegd door deze mogelijkheid te weigeren. De bestreden beslissing wordt vernietigd.