Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
293.326
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Nigeria – verhoor in het Engels zonder tolk – geen bezwaar voor gehoor - niet aangegeven een tolk te verkiezen – opmerking advocaat tijdens gehoor – geen blijk van communicatieproblemen in notities gehoor – geen bezwaar tegen tolk Engels-Nederlands op zitting bij RvV – art. 57/5quater Vw j. art. 17, lid 3 Asielprocedurerichtlijn – art. 508/10 en 508/13 Ger. W. – advocaat kon verzoeker informeren – geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie – vrees voor vervolging niet aannemelijk - verwerping