Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
271.913
Einde verblijf - gezinshereniging – echtgenoot van een Belg – art. 42quater Vw – uitzonderingsbepaling – getrapte bepaling die correspondeert met beëindigingsgrond – gezinscel of minimum aan relatie – geen procedure ontbinding huwelijk opgestart – gezamenlijke vestiging - vernietiging