Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
275.460
Kort verblijf – weigering visum C – Thailand – art. 32 Visumcode – gevaar voor de volksgezondheid – Covid – geen vaccinatiecertificaat – art. 1, 15° Covid-KB – niet als gelijkwaardig beschouwd - verwerping