Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
217.598
Gezinshereniging – ouder van een Belgisch minderjarig kind – NION – niet inoverwegingname – inreisverbod – onwettige afgifte bijlage 19ter – art. 8 EVRM - belangenafweging - HvJ 8 mei 2018, nr. C-82/16, K.A. – afhankelijkheidsverhouding onderzoeken - art. 7 EU-Handvest - vernietiging