Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
164.811
Humanitair visum – visum type D – Syriërs – UDN – familie van erkende vluchteling – art. 9 Vw. – Syrische christenen – duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM – art. 8 EVRM – ouderdom – medische problemen – bijna volledige familie in België – MTHEN – voorlopige maatregelen – nieuwe beslissing binnen de 5 dagen – schorsing