Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
220.509
BGV – art. 1/3 Vw. – aanvraag gezinshereniging ingediend – bijlage 19ter – belang – opschorting uitvoerbaarheid BGV – door vernietiging verdwijnt beslissing uit rechtsverkeer – belang aanvaard

Ter zitting werpt verweerder op dat verzoeker, nadat de bestreden beslissing werd genomen, een bijlage 19ter heeft ontvangen in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging en dat het bestreden bevel gedurende de behandeling van deze aanvraag in geen geval gedwongen zal worden uitgevoerd.

 

Verzoeker houdt ter zitting vast aan zijn belang ondanks dat hij in het bezit is gesteld van een bijlage 19ter.

 

(…)

 

Hieruit blijkt dat de afgifte van een bijlage 19ter in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging er slechts toe leidt dat de uitvoerbaarheid van een bevel om het grondgebied te verlaten dat eerder werd afgegeven tijdelijk wordt opgeschort en dat deze beslissing hierdoor niet uit het rechtsverkeer verdwijnt. Indien de aanvraag tot gezinshereniging wordt geweigerd, wordt het bevel wederom uitvoerbaar. Verzoeker behoudt bijgevolg het belang bij het beroep tot nietigverklaring van de bestreden beslissing nu een eventuele vernietiging hem nog steeds een duidelijk voordeel kan verschaffen. Door een vernietiging moet immers de bestreden beslissing worden geacht nooit te zijn genomen daar zij uit het rechtsverkeer verdwijnt en kan verzoeker niet langer verwacht worden aan dit bevel uitvoering te geven.