Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
243.504
Gezinshereniging – wettelijke samenwonende partner van een Belg – art. 40ter Vw. – wil van de wetgever om gezinshereniging met Belgen te onderwerpen aan dezelfde voorwaarden als met derdelanders - HvJ 3 oktober 2019, nr. C-302/18, X/ Belgische staat – herkomst bestaansmiddelen – geen beslissend criterium – vernietiging