Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
135.900
Visum type D – gezinshereniging met erkende vluchteling – art. 10 Vw. – stabiele en toereikende bestaansmiddelen – art. 60, § 7 OCMW-wet - tijdelijke tewerkstelling sluit stabiel en regelmatig karakter bestaansmiddelen niet uit – werkloosheidsuitkering na ontbinding arbeidsovereenkomst – integratie- en werkbereidheid – vernietiging