Raadkamer
Gent
GE.56.ET.48/2016
Detentie – opsluiting onwettig – geen machtiging politie om woning te betreden – geen huiszoekingsbevel – art. 72 Vw. – art. 15 GW – onschendbaarheid woning – geen impliciete of uitdrukkelijke toestemming – art. 8 EVRM – bevel tot onmiddellijke invrijheidsstelling

De raadkamer stelt vast dat de opsluiting onwettig tot stand is gekomen. Uit niets blijkt dat de politie gemachtigd was de woning te betreden. Noch een bevel tot huiszoeking noch een geschreven toelating tot het betreden van de woning liggen voor.

 

(…)

 

Krachtens artikel 15 van de Grondwet is de woning onschendbaar. De woning kan in principe niet zonder toestemming van de persoon die het genot ervan heeft, betreden worden behalve in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

 

Het betreden van de woning om personen die illegaal in het land verblijven administratief aan te houden is niet bij wet voorzien.

 

Het wordt niet betwist dat geen gerechtelijke instantie machtiging heeft gegeven om de woning van verzoeker te betreden met het oog op administratieve aanhouding.

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat een toestemming tot het betreden van zijn woning aan verzoeker werd gevraagd en werd bekomen. Er bestaat geen schriftelijke toestemming. Geen enkel element van het dossier maakt het aannemelijk dat verzoeker zijn impliciete toestemming om zijn woning te betreden aan de politie heeft verleend.

 

Bij gebrek aan machtiging en bij ontstentenis van een duidelijke impliciete of uitdrukkelijke toestemming vormen de woonstbetreding en de vasthouding die daarop volgde, bijgevolg een fundamentele en ernstige schending van artikel 8 EVRM en artikel 15 van de Grondwet die enkel kan hersteld worden door verzoeker in vrijheid te stellen.