Raadkamer
Brussel
2383
Kort verblijf – geldig paspoort en visum – grenscontrole – beslissing tot terugdrijving – beroep RvV – schorsing in UDN – nieuwe beslissing tot terugdrijving – beroep voorz. Rb. Brussel bij eenzijdig verzoekschrift – onmiddellijke schorsing ten voorlopige titel – beroep Rk. tegen vrijheidsberoving - verzoeker in gesloten centrum 127bis - transitzone – geen deel van Belgisch grondgebied - geen vrijheidsberovende maatregel – geen beroep mogelijk bij Rk. - art. 71 Vw.- beroep onontvankelijk

Het stuk waartegen huidig beroep gericht is maakt geen melding van het bestaan van enige vrijheidsberovende titel en dit is, gezien de omstandigheden, normaal vermits verzoeker zich thans “in transit” bevindt, staande de afhandeling van de door hem aangewende rechtsmiddelen. Hij kan het grondgebied niet betreden gelet op de weigering tot verblijf en hij kan niet teruggewezen worden ingevolge de door hem ingestelde rechtsmiddelen. Het verblijf in de “127bis” is te aanzien als een alternatief voor een verblijf in de transitzone van het vliegveld en, weze dat hij daarbij in zijn vrijheid van komen en agan beperkt wordt, houdt dit nog geen detentiemaatregel in waartegen beroep mogelijk is bij de raadkamer.