Rechtbank van eerste aanleg
Gent
Echtscheiding – buitenlands huwelijk – ontbrekende huwelijksakte – vonnis als vervangende huwelijksakte – art. 46 BW – toepasselijk bewijsrecht – lex fori – art. 4, derde lid Wet Rijksregister – wettelijk vermoeden

De beide partijen hebben de Servisch-Montenegrijnse nationaliteit en houden voor in P. (voormalig Joegoslavië) te zijn gehuwd op […] 1994. De verzoekster heeft een echtscheidingsprocedure ingeleid tegen de vrijwillig tussenkomende partij voor de vijfde kamer van deze rechtbank. Zij dient daartoe o.a. een voor eensluidend verklaard afschrift te voegen van de laatste huwelijksakte van partijen (art. 1254

§1, voorlaatste lid, 3° Ger.W.).

 

De verzoekster bewijst dat het haar onmogelijk is dit bedoelde afschrift te bekomen (zie haar stukken 1, 2 en 3). Evenmin is de vrijwillig tussenkomende partij in het bezit van een afschrift van deze akte.

Rest dan de vraag hoe de verzoekster in voormelde omstandigheden het bewijs kan leveren van het feit dat zij gehuwd is met de vrijwillig tussenkomende partij.

 

Dit bewijs is nodig voor een procedure die in België wordt gevoerd, zodat dit bewijs naar Belgisch recht (lex fori) kan geleverd worden. Artikel 46 van het (Belgisch) Burgerlijk Wetboek bepaalt: 'Wanneer er geen registers hebben bestaan of de registers verloren zijn, wordt het bewijs daarvan toegelaten zowel door bescheiden als door getuigen, en in die gevallen kunnen het huwelijk, de geboorte en het overlijden bewezen worden zowel door registers en papieren, afkomstig van de overleden ouders, als door getuigen'.

 

In tegenstelling tot wat een letterlijke lezing van artikel 46 BW zou kunnen doen vermoeden, heeft deze bepaling een algemene draagwijdte: de erin opgesomde omstandigheden zijn louter indicatief. Het bestaan van de betreffende akte, waarvan men in de onmogelijkheid verkeert ze zich te verschaffen, kan door alle middelen van recht worden bewezen, zelfs met vermoedens. Deze bepaling geldt niet alleen m.b.t. Belgische akten van burgerlijke stand maar ook m.b.t. buitenlandse akten.

 

Artikel 4, derde lid van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het rijksregister van de natuurlijke personen bepaalt: 'De gegevens die het Rijksregister opneemt en bewaart krachtens artikel 3, eerste en tweede lid, gelden tot bewijs van het tegendeel. Deze gegevens kunnen rechtsgeldig worden gebruikt ter vervanging van de informatie vervat in de in artikel 2 bedoelde registers.'

 

Ter zake vermeldt het Rijksregister voor de beide partijen dat zij met elkaar gehuwd zijn te P. (Joegoslavië) op […] 1994 (zie stukken 4 en 5 van de verzoekster). Bij afwezigheid van enig tegenbewijs van dit wettelijk vermoeden ex artikel 4 van de voormelde Wet van 8 augustus 1983, dient dan ook aangenomen dat de partijen inderdaad gehuwd zijn op […] 1994 te P.