Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
13/3162/B
Nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 1° WBN – negatief advies OM – gewichtige feiten eigen aan de persoon – art. 23, § 1 WBN – ernstige tekortkomingen aan verplichtingen als Belgische burger – inbreuk op de openbare orde en veiligheid – art. 2 KB 14 januari 2013 – effectieve gevangenisstraf – eerherstel – geen opsporingsonderzoek of gerechtelijk onderzoek hangende – familiale sfeer – strafbemiddeling inzake opzettelijke slagen en verwondingen – eenmalig feit – verkeersovertredingen – bewogen jeugd – negatief advies ongegrond

Het staat buiten kijf dat de feiten waarvoor betrokkene door de correctionele rechtbank veroordeeld werd zeer ernstig waren doch terzake dient ook vastgesteld dat deze reeds dateren van 1998 en betrokkene eerherstel heeft gekregen. Daar waar betrokkene een bewogen jeugd had en te kampen had met familiale problemen waardoor hij soms in moeilijkheden kwam, blijkt dat hij de laatste jaren niet meer met het gerecht in aanraking is geweest, niet meer in verband werd gebracht met enig strafrechtelijk feit en zich herpakt lijkt te hebben.

De rechtbank is dan ook van mening dat de ingeroepen feiten geenszins aantonen dat betrokkene actueel geen respect zou hebben voor de normen en wetten van de Belgische samenleving, noch dat hij enkel de rechten wil die horen bij de staat van Belg, zonder ook de daarbij horende plichten te willen opnemen en niet kunnen beschouwd worden als ‘ernstige tekortkomingen aan zijn verplichtingen als Belgische burger’.