Rechtbank van eerste aanleg
Brugge
15/565/B
Nationaliteit – nationaliteitsverklaring – negatief advies OM – onvoldoende talenkennis – vereiste documenten neergelegd – negatief advies ongegrond

In casu staat niet ter discussie dat verzoeker voldoet aan de grondvoorwaarden van artikel 12 bis §1, 2° W.B.N. inzake leeftijd, vijf jaar wettig verblijf, maatschappelijke integratie en economische participatie, maar meent het O.M. in haar mondeling advies van 23 november 2015 dat de feitelijke gebrekkige talenkennis van verzoeker zoals gebleken op de zitting van 23 november 2015 een beletsel vormt voor de verwerving van de Belgische nationaliteit. De rechtbank stelt echter vast dat verzoeker wel degelijk de nodige bewijsstukken inzake de vereiste taalkennis voorlegt conform artikel 1 van het KB d.d. 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het W.B.N. teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. De wet vereist slechts het taalgebruikersniveau A en niet het zelfstandig taalgebruikersniveau B.