Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
art.175 Sociaal Strafwetboek - illegale arbeid - art.162 Sociaal Strafwetboek - wanbetaling loon - buitenlandse werknemers zonder papieren - arbeidsongeval - arbeidsongevallenverzekering - Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - beschermingsmaatregelen - onvrijwillige doodslag - art.8 KB 27 maart 1998 Welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk - art.94ter § 1 en §3 Wet 4 augustus 1996 welzijn werknemers bij uitvoering van hun werk - veroordeling werkgever
De werkgevers worden veroordeeld tot een geldboete en een gevangenisstraf. De illegale arbeid van de verschillende werknemers wordt bewezen geacht. Wat betreft het arbeidsongeval wordt geoordeeld dat er niet genoeg beschermingsmaatregelen genomen werden, onvrijwillige doodslag wordt bewezen geacht. De werkgever had geen arbeidsongevallenverzekering en heeft het arbeidsongeval niet aangegeven. Dit vonnis wordt in beroep bevestigd (zie Arbeidshof/Brussel - 20-06-2016).