Rechtbank van eerste aanleg
Gent
19/400/B
Beschikking - nationaliteit – nationaliteitsverklaring – art. 12bis, § 1, 3° WBN – bewijs talenkennis – art. 1 KB 14 januari 2013 – document inburgeringscursus – Nederlands niveau A1 – onwrikbaar documentair systeem – bewijs van inburgeringscursus volstaat – taalniveau A1 doet hieraan geen afbreuk – gegrond – toekenning Belgische nationaliteit

Ter zake legt verzoeker het bewijs voor dat hij een inburgeringscursus heeft gevolgd zodat hij overeenkomstig artikel 1, 4° van voormeld KB voldoet aan de taalvereiste gesteld in artikel 12bis, § 1, 3° WBN. Het feit dat het attest van inburgering d.d. 19 november 2013 ‘aanvullend’ vermeldt dat verzoeker voor het onderdeel Nederlands als tweede taal (slechts) het basisniveau A1 Breakthrough heeft behaald, doet hieraan geen afbreuk. Artikel 1, 4° van voormeld KB aanziet het gevolgd hebben van een inburgeringscursus immers als bewijs van het voldoen aan de taalvereiste (zonder bijkomende voorwaarden).