Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
07/4296/A
Weigering om een huwelijk te voltrekken - schijnhuwelijk - art. 12 EVRM - bewijslast ambtenaar van de burgerlijke stand - illegaal verblijf is op zich geen reden om een huwelijk te weigeren - vernietiging

Illegaliteit is op zich geen reden om een huwelijk te weigeren, doch kan in combinatie met andere belastende factoren wijzen op een schijnhuwelijk. Het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel door het huwelijk volstaat op zichzelf niet om te besluiten tot een voorgenomen schijnhuwelijk: daarnaast moet uit een geheel van omstandigheden blijken dat minstens één der echtgenoten niet de intentie had een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen. Dit gebrek aan intentie moet "kennelijk" zijn, wat betekent dat er redelijkerwijze niet aan mag getwijfeld worden.