Rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen
10/2432/A
Vreemdeling in illegaal verblijf – detentie m.o.o. repatriëring – huwelijksaangifte met volmacht – weigering huwelijk te voltrekken – schijnhuwelijk – motivering weigering in apart schrijven van latere datum – art. 167 BW – schending motiveringsplicht – sanctie niet wettelijk bepaald – niet voorgeschreven op straffe van nietigheid – rechten partijen niet geschaad – beslissing niet nietig – art. 12 EVRM - illegaal verblijf geen reden om huwelijk te weigeren – schijnhuwelijk onvoldoende bewezen – vernietiging beslissing – verlenging termijn conform art. 165 § 3 BW

Artikel 167 B.W. voorziet dat in geval van weigering de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis brengt van de belanghebbende partijen. Er kan geen betwisting over bestaan dat de beslissingen van 29 maart en 1 april 2010 waarbij de weigering werd meegedeeld, niet gemotiveerd werden. De redenen van de weigering werden slechts overgemaakt bij schrijven van 20 april 20 10. Volgens verwerende partij is dit rechtsgeldig omdat de ambtenaar over een tennijn beschikt van twee maanden om het voorgenomen huwelijk te weigeren. Deze argumentatie kan niet gevolgd worden; artikel 167 B.W. is duidelijk waar gesteld wordt dat in geval van weigering de ambtenaar zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis brengt. Uit deze bewoordingen dient afgeleid te worden dat de weigeringbeslissing de motieven dient te bevatten. Vraag is wat het gevolg is wanneer dit niet gebeurd is. Motivering van de weigeringbeslissing is niet uitdrukkelijk voorgeschreven op straffe van nietigheid. Eisende partijen hebben kennis gekregen van de motieven en hebben kans gehad zich hierop te verdedigen, zodat hun rechten niet geschaad zijn. Er is geen sprake van nietigheid van de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.