Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
2012/4561/B
Gezinshereniging – visum D – weigering – buitenlandse huwelijksakte – buitenlandse echtscheidingsakte – DVZ weigert erkenning – eenzijdig verzoekschrift – art. 1025-1034 Ger. W - territoriale bevoegdheid – art. 23, § 3 WIPR – criterium van woon- of verblijfplaats – twee verzoekers met verschillende woonplaatsen – keuzemogelijkheid

Het eerst aangehaalde criterium (in artikel 23, § 2 WIPR) voor de territoriale bevoegdheid, de woon- of verblijfplaats van de verweerder, kan hier bezwaarlijk worden toegepast nu de procedure eenzijdig verloopt. Met verweerder' wordt duidelijk een procespartij bedoeld in de procedure zelf, en niet een derde die een tegengesteld standpunt inneemt of beslissing heeft genomen buiten de procedure in kwestie om. De plaats van uitvoering, als volgend criterium, biedt evenmin duidelijk uitsluitsel. Gelet op het aangehaalde declaratief karakter, geldt de 'uitvoering' van de tussen te komen beslissing inzake de erkenning van de buitenlandse akte, immers over het hele Belgische grondgebied, ten aanzien van elke overheid, waar die ook haar zetel heeft. Vervolgens vermeldt het artikel 23, § 3 WIPR als criterium de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de verzoeker en dat bij gebreke van woon- of verblijfplaats in België, de verzoeker de zaak voor de rechtbank van het arrondissement Brussel mag brengen. In deze zaak zijn er twee verzoekende partijen. De eerste verzoeker heeft zijn woonplaats in Antwerpen, hetgeen de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen territoriaal bevoegd zou maken. Maar tweede verzoekster heeft geen woon- of verblijfplaats in België, zodat zij de zaak voor de rechtbank van het arrondissement Brussel zou mogen brengen.

De betrokken bepaling van het WIPR voorziet niet welke rechtbank er op basis van dit criterium voorrang zou hebben op de andere in het geval er, zoals hier, twee verzoekers zijn die door hun verschillende woonplaats een andere rechtbank territoriaal bevoegd maken. In die omstandigheden kan aanvaard worden dat de verzoekers de vrije keuze hebben tussen die twee rechtbanken. Bijgevolg konden verzoekers het geding geldig aanhangig maken bij de rechtbank te Brussel. Er is dan ook geen reden om de zaak hier voor te leggen aan de arrondissementsrechtbank om te oordelen over een middel van onbevoegdheid, noch om de zaak te verwijzen naar een andere rechtbank. De rechtbank te Brussel is territoriaal bevoegd.