Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
08/73/B
Nationaliteitsverklaring – art. 12bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit – zeven jaar wettig verblijf – begrip “wettig verblijf” – asielprocedure – attest van immatriculatie – negatief advies parket – art. 7bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit – toelating of machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden – Memorie van Toelichting – art. 7bis § 2 Wetboek van de Belgische Nationaliteit alleen van toepassing op moment van de aanvraag – negatief advies ongegrond

Het blijkt duidelijk uit de Memorie van Toelichting dat voor de berekening van de verblijfsduur, voorgeschreven door verschillende bepalingen van de nationaliteitswetgeving, het verblijf gedekt door een attest van immatriculatie of een bijlage 35, in aanmerking moet genomen worden. Bijgevolg dient geconcludeerd te worden dat, niettegenstaande het gebruik van dezelfde term in verschillende bepalingen van dezelfde wet, het begrip “wettig” verblijf verschillende betekenissen heeft en dat de definitie van “wettig verblijf”, ingevoegd in het artikel 7bis § 2 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, enkel betrekking heeft op de eerste paragraaf van diezelfde bepaling en dus enkel het verblijf op het moment van het indienen van de aanvraag betreft.