Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
05/1397/C
Illegaal gezin - artikel 9, lid 3 Vw op grond van medische redenen moeder - posttraumatische stress - Kosovo - verblijf in opvangcentrum - slechte verblijfsomstandigheden in combinatie met langdurige procedure - schending artikel 3 EVRM - tijdelijke BIVR

Hoewel geen enkel recht kan ontstaan uit het verstrijken van een redelijke termijn, moet er toch rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat de lange duur van de procedure in combinatie met de verblijfsomstandigheden een aantasting kan vormen van het recht op een menswaardig leven.