Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind - aanvraag tot vestiging - artikel 40 Vw - niet inoverwegingname - verzoek tot herziening - onontvankelijk - op het eerste gezicht illegale beslissing - verplichte aflevering Bijlage 35

Zoals de Raad van State reeds benadrukte doelt artikel 44 Vw met de woorden "elke weigering van afgifte van een verblijfsvergunning aan een EG-vreemdeling"op elke beslissing die tot gevolg heeft dat een vestigingsaanvraag wordt geweigerd. Het is daarbij van weinig belang of de weigering gebaseerd is op motieven ten gronde dan wel om redenen van ontvankelijkheid, of, zoals in deze zaak, wanneer het gaat om een zogenaamde beslissing tot "niet inoverwegingname".