Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
06/1201/C
Persoon met illegaal verblijf - legaal verblijvende echtgenote -art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet - onontvankelijk - BGV - IVF behandeling -- art. 8 EVRM - daadwerkelijk rechtsmiddel - procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid - art. 13 EVRM - schending

De verplichting opgelegd door de Belgische staat om terug te keren naar China om daar binnenkomstdocumenten te bekomen, terwijl die hem niet kunnen geweigerd worden nu de Belgische staat toegeeft dat verzoeker de voorwaarden vervult van artikel 10, 4° Vreemdelingenwet, lijkt een disproportionele inmenging te zijn in het privé- en familieleven van verzoeker. Een dergelijke maatregel belet dat verzoeker en zijn echtgenote de IVF-behandeling, die ze gedurende 6 cycli mogen volgen van hun verzekeraar, kunnen verder zetten.