Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
06/908/C
aanvraag art. 9, lid 3 vreemdelingenwet - langdurige asielprocedure - 3 jaar en 11 maanden - onontvankelijk - geen discriminatie - art. 8 evrm - recht op een priveleven - schending - verblijfsrecht tot einde studies

Verzoeker kan zich niet beroepen op de richtlijnen van de minister van 20 december 2004 inzake langdurige asielprocedure, aangezien verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden van die richtlijnen nu zijn asielprocedure slechts 3 jaar en bijna 11 maanden duurde en dus geen 4 jaar. De beslissing van de DVZ waarbij de aanvraag tot machtiging van verblijf van verzoeker werd geweigerd, belet verzoeker om zijn studies, die hij heeft aangevangen terwijl hij wettig op het grondgebied verbleef, te voltooien en vormt aldus een disproportionele inmenging in zijn privéleven.