Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
Langdurige asielprocedure - uitsluiting van de Wet van 22 december 1999 - BGV - art. 8 EVRM - recht op privéleven - art. 3 EVRM - administratieve onmogelijkheid tot terugkeer - art. 13 EVRM - geen daadwerkelijk rechtsmiddel

Verzoeker woont al meer dan 15 jaar in België en woont al meer dan een jaar samen met zijn Belgische partner. Verzoeker kan gevolgd worden wanneer hij stelt dat hij, omwille van zijn langdurig verblijf in België, sociale en affectieve banden heeft gevormd op het grondgebied. Bijgevolg schenden de bestreden beslissingen op het eerste gezicht zijn recht op een privéleven. Bovendien voldoet het beroep ingesteld bij de Raad van State niet aan de garanties opgelegd door artikel 13 EVRM. Uit het Conka-arrest volgt immers dat het indienen van een beroep tegen een verwijderingsmaatregel op zichzelf de uitvoering van de bestreden beslissing in rechte moet schorsen.