Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
06/1723/C
Afgewezen asielzoeker - aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet hangende - BGV voor beslissing over de aanvraag artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet - administratief gedoogbeleid - prima facie onwettige beslissing

Het is vaste rechtspraak dat verzoeker geniet van een administratief gedoogbeleid, volgens dewelke hij niet het voorwerp kan uitmaken van een verwijderingsmaatregel gedurende het onderzoek naar zijn aanvraag op basis van artikel 9, lid 3 Vreemdelingenwet. Door het nemen van de bestreden beslissing zonder voorafgaandelijk te beslissen over de aanvraag, heeft de overheid dit beginsel geschonden. De bestreden beslissing lijkt daarom prima facie onwettig.