Rechtbank van eerste aanleg
Brussel
09/1282/C, 09/1285/C en 09/1286/C
Afgewezen asielzoekers – regularisatie voor onbepaalde duur – instructie inschrijving in Rijksregister op voorlegging bewijs identiteit en nationaliteit – onmogelijkheid om identiteitsdocument te bekomen – pogingen verzoekers en gemeente om identiteitsdocument te bekomen van ambassade – gehomologeerde akte van bekendheid – DVZ acht onmogelijkheid niet bewezen - kort geding – hoogdringendheid – precair verblijf – art. 12 Vw. – art. 11 KB 16 juli 1992 – inschrijving in bevolkingsregisters – ieder document dat identiteit vast stelt - gehomologeerde akte van bekendheid voldoende – veroordeling om BIVR af te geven

Verzoekers maken deel uit van de Armeense minderheid uit de Koerdische regio in Irak, hetgeen de reden is waarom ze zich in de onmogelijkheid bevinden, onafhankelijk van hun wil, om identiteitsdocumenten te bekomen. De brede formulering in artikel 11 KB 16 juli 1992 voorziet dat de inschrijving in het Vreemdelingenregister geschiedt op grond van ieder document dat de identiteit van de persoon vaststelt. Bijgevolg lijkt het KB niet uit te sluiten dat het bewijs van identiteit geleverd wordt door andere documenten dan een paspoort of identiteitskaart. In casu hebben verzoekers verschillende pogingen ondernomen om identiteitsdocumenten te bekomen bij de Irakese ambassade. Hieruit blijkt dat ze zich effectief in de onmogelijkheid bevinden om identiteitsdocumenten te bekomen. Deze onmogelijkheid werd bovendien erkend door de rechtbank van eerste aanleg met betrekking tot het bekomen van een geboorteakte, aangezien de rechtbank de akte van bekendheid van verzoekers gehomologeerd heeft. In die omstandigheden lijkt een gehomologeerde geboorteakte voldoende om de identiteit te bewijzen van verzoekers.