Rechtbank van eerste aanleg
Dendermonde
08/2314/B
Artikel 570 Ger.W. – Wetsontduiking – Openbare Orde – Erkenning buitenlands huwelijk – Erkenning verstoting – Artikel 27 Wetboek van Internationaal Privaatrecht

Een verstoting voor de consummatie van het huwelijk bestaat in een eenzijdige handeling van de man zonder dat de instemming van de vrouw vereist is. Dit houdt een discriminatie ten aanzien van de vrouw in. De rechtbank dient evenwel in concreto na te gaan of er in casu sprake is van een schending van de Belgische openbare orde. Op het ogenblik van de