Rechtbank van eerste aanleg
Leuven
06/1070/B
Artikel 11bis Wetboek van de Belgische Nationaliteit - toekenning nationaliteit op grond van geboorte in België - verklaring door beide ouders - feitelijke scheiding - weigerende ouder - vermeend rechtsmisbruik - geen verhaal

De rechtbank kan enkel de verklaring toch inwilligen wanneer zij de weigering een misbruik acht en wanneer de verklaring geen ander oogmerk heeft dan het belang van het kind om zich de Belgische nationaliteit te zien toekennen, in de hypothese dat een ouder die zijn hoofdverblijf in het buitenland heeft, weigert zijn toestemming te geven. Er is door de wetgever niets voorzien voor de situatie van een weigerende ouder die in België verblijft.