Rechtbank van eerste aanleg
Leuven
09/1347/B
Naturalisatieaanvraag – geboorteakte – vervangende akte van bekendheid – verzoek tot homologatie bij de rechtbank van eerste aanleg – negatief advies parket – asielzoeker in procedure – onmogelijkheid om geboorteakte te bekomen niet bewezen – zaak wordt verdaagd tot einde asielprocedure

Eiser bevindt zich actueel nog in een asielprocedure, die hij tot een einde wenst te brengen hoewel hij ondertussen is geregulariseerd en toegelaten is voor een onbeperkte duur in ons land te vertoeven Eiser toont niet aan dat hij zich in de onmogelijkheid bevindt om een akte van geboorte of gelijkwaardig document afgeleverd bij te brengen. In die zin kan het advies van het openbaar ministerie bijgetreden worden. Er dient minstens gewacht te worden tot wanneer de asielprocedure is afgerond.